Czułość [Tenderness] – poster design for Malina Prześluga's play performed in London.
„Zwykli ludzie w zwykłym tłumie, ani dobrzy, ani źli, ot, sobie są”. Choć bohaterowie dramatu Maliny Prześlugi nie wyróżniają się w żaden sposób z tłumu ludzi, łączy ich specyficzna przypadłość. Każdy z nich panicznie boi się kontaktu z obcym człowiekiem. Cztery odmienne osobowości, obdarzone charakterystyczną fizjonomią i cechami charakteru, stają się reprezentantami ludzkich słabości i zaburzeń emocjonalno-somatycznych, depresji, frustracji, paranoi, poczucia wyobcowania i odmienności. Bohaterowie mają swoje światy, swoje problemy, swoje cele i przydzielone miejsca w pociągu. Przekroczenie każdej granicy komfortu budzi ich strach. (teatr-pismo.pl).
["Ordinary people in an ordinary crowd, neither good nor bad, that's what they are." Although the characters in Malina Prześluga's drama do not stand out in any way from the crowd, they have a specific ailment in common. Each of them is terrified of contact with strangers. Four different personalities, endowed with characteristic physiognomy and character traits, become representatives of human weaknesses and emotional and somatic disorders, depression, frustration, paranoia, sense of alienation and otherness. The characters have their own worlds, their problems, their goals and their assigned seats on the train. Crossing every comfort line makes them afraid.]
Conceptual illustration and a very simple design are often featured in my artwork.

You may also like

Back to Top